Phiên dịch: en English
ĐỂ BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA ICE GẦN ĐÂY HOẶC CẢNH SÁT / TỔNG HỢP LAO ĐỘNG CỦA ICE, HÃY GỌI SỐ HOTLINE 844-864-8341 CỦA CHÚNG TÔI. Thêm thông tin

Ban điều hành

Gặp gỡ Ban Giám đốc năm 2023 của chúng tôi!

Tania Chairez • Ủy ban Dịch vụ Bạn bè Hoa Kỳ • Denver, CO

Laurie Gutierrez • Compañeros: Trung tâm Tài nguyên Nhập cư Four Corners • Durango, CO

María Marcela Parra  • Các Unidas kêu gọi Công lý • Colorado Springs, CO

Lupita Hernández • Nhóm MAYAS • Pueblo, CO

Armando Peniche • Nhà hát Motus • Denver, CO