ĐỂ BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA ICE GẦN ĐÂY HOẶC CẢNH SÁT / TỔNG HỢP LAO ĐỘNG CỦA ICE, HÃY GỌI SỐ HOTLINE 844-864-8341 CỦA CHÚNG TÔI. Thêm thông tin

Ban điều hành

Gặp gỡ Ban Giám đốc năm 2023 của chúng tôi!

Chủ tịch Tania • Ủy ban Dịch vụ Bạn bè Hoa Kỳ • Denver

Laurie Gutierrez • Compañeros: Trung tâm Hỗ trợ Người nhập cư Four Corners • Western Slope

María Marcela Parra  • Voces Unidas for Justice • Miền Nam

Lupita Hernández • Nhóm MAYAS • Nam

Armando Peniche • Nhà hát Motus • Denver

Adriana Miranda • Lamar Unidos  miền Nam

Châu Mỹ Carbajal • MUJJER • Denver

Yenny Andreu • Alianza NORCO • Bắc

Lauren Fehrenbacher • Mạng lưới Y tế Ba Quận • Sườn Tây

Đỉa Peggy • Liên đoàn cử tri nữ • Denver

Tabassum Siddiqui • Mạng lưới Y tế Ba Hạt (Đại chúng) • Western Slope

Lupita Hernández • Nhóm MAYAS • Nam