Traducir: en English
ĐỂ BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA ICE GẦN ĐÂY HOẶC CẢNH SÁT / TỔNG HỢP LAO ĐỘNG CỦA ICE, HÃY GỌI SỐ HOTLINE 844-864-8341 CỦA CHÚNG TÔI. Thêm thông tin

Hỗ trợ Tuyên ngôn về Quyền của Công nhân Nông nghiệp

22 Tháng Tư, 2021
Có gì mới tại CIRC
  • Cải cách nhập cư

Chúng tôi vui mừng thông báo rằng dự luật SB-87 đã được Hạ viện và Thượng viện thông qua! Hành động này không còn tồn tại và được lưu giữ cho các mục đích lịch sử trang web.

Tuyên ngôn về Quyền của Người làm ruộng, SB21-087, có thể được bỏ phiếu tại thượng viện vào ngày mai! Điều này có nghĩa là chúng tôi đang ở thời gian khủng hoảng để làm cho tiếng nói của chúng tôi được lắng nghe! Ngay cả khi bạn đã gửi một lá thư, vui lòng gửi một cái thứ hai với mẫu mới này. Thượng nghị sĩ của bạn cần biết bạn ủng hộ dự luật để họ sẽ bỏ phiếu cho nó khi nó đạt đến tầng thượng viện!