Traducir: en English
ĐỂ BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA ICE GẦN ĐÂY HOẶC CẢNH SÁT / TỔNG HỢP LAO ĐỘNG CỦA ICE, HÃY GỌI SỐ HOTLINE 844-864-8341 CỦA CHÚNG TÔI. Thêm thông tin

Ủng hộ Dự luật Quyền của Công nhân Nông nghiệp!

22 Tháng Tư, 2021
  • Cải cách nhập cư

Tuyên ngôn về Quyền của Người làm ruộng, SB21-087, có thể được bỏ phiếu tại thượng viện vào ngày mai! Điều này có nghĩa là chúng tôi đang ở thời gian khủng hoảng để làm cho tiếng nói của chúng tôi được lắng nghe! Ngay cả khi bạn đã gửi một lá thư, vui lòng gửi một cái thứ hai với mẫu mới này. Thượng nghị sĩ của bạn cần biết bạn ủng hộ dự luật để họ sẽ bỏ phiếu cho nó khi nó đạt đến tầng thượng viện!